Regulamin

Start / Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą czynności StartUp-u o nazwie Galeria Rossar (e-mail: rosar@onet.pl ) działającą w ramach Programu AIP w Fundacji Akademicki Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającej NIP 524-24-95-143.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, dotyczy aukcji internetowej na portalu Allegro i znajduje zastosowanie w przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie Allegro.
 3. Każda osoba przystępując do aukcji oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Allegro i niniejszym Regulaminem oraz że zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

Za pośrednictwem aukcji Allegro Rosar6 prowadzona jest sprzedaż antyków oraz staroci sprowadzanych z Hiszpanii oraz Portugalii (dalej Produkt).

§ 3 Zasady dokonywania zamówienia

 1. Wszystkie ceny podawane na aukcji są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Po dokonaniu zakupu otrzymają Państwo informację, w której poproszeni zostaną Państwo o wskazanie:
  • czy za zakupy chcą Państwo otrzymać rachunek czy fakturę VAT.
  • jaką formę płatności Państwo wybrali: przelew na konto, pobranie, płatność przy odbiorze osobistym
  • jaką formę przesyłki Państwo wybrali; kurierem z przedpłatą na konto bądź kurierem za pobraniem
  • adresu do przesyłki (jeżeli jest inny niż adres wskazany w Allegro.pl prosimy o dodatkową informację);
 3. W przypadku wniosku o wystawienie faktury prosimy o podanie następujących danych:
  • Dane firmy;
  • Adres firmy;
  • Numer NIP;
 4. W przypadku przedpłaty na konto, na wpłatę czekamy do 10 dni od zakończenia aukcji. Jeśli w tym czasie należność za zakupiony przedmiot nie wpłynie na nasze konto, występujemy do Allegro o zwrot prowizji.
 5. W przypadku wyboru opcji „płacę z Allegro”, proszę postępować zgodnie z instrukcją obsługi podaną przez Allegro.

§ 4 Realizacja i dostawa

Po otrzymaniu informacji o których mowa w § 3 Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.

§ 5

 1. Przesyłka z zamówionym Produktem wysyłane są na adres Kupującego podany na jego koncie Allegro. W przypadku zmiany adresu (na inny niż podany na Allegro) prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym W FORMULARZU DOSTAWY I ZAPŁATY.
 2. Formy płatności oraz koszty dostawy każdorazowo wskazywane są w opisie aukcji.
 3. Wysyłka następuje firmą kurierską. Koszty wysyłki podane są każdorazowo w opisie aukcji. W przypadku zakupu z co najmniej 2 aukcji koszty wysyłki ustalane są indywidualnie, jednak nigdy nie są większe niż suma kosztów wysyłki z wygranych aukcji.
 4. Zakupiony towar wysyłamy do w każdy wtorek oraz piątek, bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie lub w przypadku wyboru opcji „za pobraniem” od uzyskania informacji potwierdzającej zakup.
 5. W przypadku zakupu kilku artykułów na naszych aukcjach, prosimy o poinformowanie nas o tym przesyłając maila, podając swój Login oraz numery aukcji.
 6. Komentarz wystawiacie Państwo jako pierwsi. W przypadku gdy zastanawiacie się nad innym niż pozytywny, prosimy o kontakt – zawsze lepiej rozwiązać sytuację polubownie niż psuć sobie wzajemnie opinię.

§ 6

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Przykładowy formularz zwrotu zamówionych Produktów znajduje się pod adresem URL www.galeriarossar.com oraz zostanie dołączone przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki towaru. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są̨ napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej (Nie przyjmujemy zwrotów z aukcji z licytacją (zwroty czy wymiany możliwe są tylko przy opcji „Kup Teraz”),
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż̇ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Al.:Modrzewiowa 7, Wrzosów, 26-630 Jedlnia Letnisko. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, koszty zwrotu produktu pokrywa Klient.
 5. 5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsumentowi przysługuje zwrot dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  6. Sklep w przypadku odstąpienia od umowy zwróci Użytkownikowi koszt dostarczenia przesyłki do Użytkownika w kwocie równowartości najtańszej dostawy oferowanej niniejszym regulaminem.
  7. Sklep dokona zwrotu wpłaconych kwot, w tym ceny za towar i pobrane koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni.
  8. Sklep przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 1.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres rosar@onet.pl lub listem poleconym na adres ul. Al.:Modrzewiowa 7, Wrzosów, 26-630 Jedlnia Letnisko. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL www.galeriarossar.com zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie stwierdzenia wady towaru, Użytkownik będący konsumentem, ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeśli Użytkownik będący konsumentem z powodu nadmiernych kosztów nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu niezwłocznie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Użytkownika na znaczne niedogodności, Użytkownik będący konsumentem ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, gdy wada towaru z umową jest nieistotna.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 5. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 6. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta produkt zgodny z umową. Jeżeli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 3, Sklep stosownie do złożonego przez Użytkownika alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

§ 8 Wymiana

Jeżeli chcesz wymienić towar na inny prosimy skontaktuj się z nami mailowo, ponieważ musimy sprawdzić czy dany produkt jest dostępny, ew. usuwamy go z allegro i rezerwujemy dla Ciebie. Do odsyłanego przedmiotu prosimy dołączyć paragon i formularz wymiany towaru.